Aktualności

Walne Zgromadzenie!

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 24 marca (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

 

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2017 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2017 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2017 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2018 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony