Aktualności

Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 23 marca (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy ul. Usługowej 1, odbędzie się walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zgromadzenia.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji roboczych: skrutacyjnej i uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu stowarzyszenia z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w latach 2016-2018 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za lata 2016-2018 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
          a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia w latach 2016-2018,
          b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu w latach 2016-2018,
          c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
          d) udzielenia absolutorium zarządowi za lata 2016-2018.
10. Zgłaszanie kandydatów do władz stowarzyszenia:
          - zarząd,
          - komisja rewizyjna.
11. Wybory.
12. Ogłoszenie wyników wyborów.
13. Wybór prezesa, sekretarza, skarbnika.
14. Przyjęcie uchwał dotyczących:
          a) wyboru zarządu stowarzyszenia,
          b) wyboru komisji rewizyjnej stowarzyszenia,
          c) wyboru władz stowarzyszenia: prezesa, sekretarza, skarbnika.
15. Omówienie planu działań JKR w 2019 r.
16. Wnioski i zapytania.
17. Dyskusja.
18. Zakończenie obrad.

                                                                                                              Prezes Zarządu

 

<< Wróć do poprzedniej strony