Aktualności

Zgromadzenie walne

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 8 kwietnia (sobota) o godz. 18-ej w PUB-ie przy
ul. Usługowej 1
, odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2016 -  prezes JKR.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 – skarbnik JKR.
8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2016 r.,
b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.,
c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2016 r.
10. Omówienie planu działań JKR w 2017 r.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony