RODO

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA


W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Panią/Pana, iż w związku z wcześniejszą rejestracją na wydarzenie organizowane przez nasze stowarzyszenie, pozyskaliśmy Pani/Pana dane osobowe niezbędne w procesie realizowania udziału w danym wydarzeniu i wskazujemy:


1. Administratorem danych osobowych jest  Stowarzyszenie Józefowska Kawaleria Rowerowa z siedzibą w Józefowie na Roztoczu, ul. Kościuszki 37, 23-460 Józefów.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów, rajdów oraz  innych wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie.
3. Przetwarzanie danych, obejmuje także publikację wizerunku uczestnika rajdu lub zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorię wiekową, płeć i uzyskany podczas zawodów wynik – w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji rajdów lub zawodów; przetwarzanie obejmuje również komunikację z uczestnikami rajdu lub zawodnikami poprzez wysyłanie wiadomości pod adres e-mail lub sms podany podczas rejestracji.
4. Dane mogą być udostępniane odbiorcom, jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa, a także w przypadku gdy wymaga tego usługa, która została zamówiona.
5. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Posiada Pan/i  prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą  przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.