RAJ DLA ROWERZYSTÓW

Roztocze to mekka dla rowerzystów, a Józefów słynie w regionie jako rowerowa stolica. To ważne miejsce na rowerowej mapie Polski zawdzięcza zarówno systematycznie rozbudowywanej infrastrukturze jak też aktywności stowarzyszenia Józefowska Kawaleria Rowerowa, które od 2003 roku zaprasza na rajdy rowerzystów z kraju i zagranicy.

Miłośnicy jednośladów tylko w samym Józefowie mają do dyspozycji 20 km doskonale przygotowanych dróg rowerowych, a przez gminę przebiega 94 km profesjonalnie wyznaczonych tras i szlaków rowerowych. Wytyczono je przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo zakątki Roztocza. W Józefowie przy ul. Źródlanej znajduje się również tor do pumptrack. W zorganizowanych przez JKR, w ciągu 17 lat, 95. rajdach w tym 6 międzynarodowych uczestniczyło ok. 11 tysięcy osób, amatorów i profesjonalistów. Stowarzyszenie proponuje bowiem eskapady o różnym stopniu trudności, dbając jednocześnie o ich atrakcyjność i bezpieczeństwo rowerzystów.

SZLAKI GŁÓWNE


Przez gminę Józefów przebiegają trzy szlaki i dwie trasy rowerowe, pozwalające odkryć i poznać najciekawsze atrakcje turystyczne gminy Józefów i Roztocza Środkowego. Szlaki rowerowe to: 1. transgraniczny - „Centralny szlak rowerowy Roztocza”; 2. Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo wiodący przez 5 województw (Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie; 3. Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego. Trasy rowerowe to lokalna, ale poprowadzona przez cztery gminy: „Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”  oraz biegnąca od Zwierzyńca do Górecka Starego: „Trasa rowerowa do Florianki”.

 

Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu (74 km)

 

Trasa obejmuje fragment Roztocza Środkowego, które jest regionem pagórkowatym, pokrytym "wstążeczkami" pól i lasami. W części południowej jest to obszar lesisty i bagienny nad rzekami
Szum, Nepryszka i Sopot. Trasa rowerowa rozpoczyna się przy Miejskim Ośrodku Kultury. Na odcinku od Józefowa do rezerwatu "Czartowe Pole" prowadzi przez lasy Nadleśnictwa Józefów. Historia gospodarki leśnej na tym terenie ma ponad 400-letnią tradycję i związana jest ściśle z Ordynacją Zamojską do 1944 roku. Jest to zwarty kompleks leśny(fragment Puszczy Solskiej) leżący na terenie płaskim. Rzeźbę urozmaicają jedynie wydmy(głownie w postaci wałów) oraz mocno wcinające się w podłoże, przełomowe odcinki rzek wypływających z Roztocza. Przeważają tu siedliska boru świeżego i boru wilgotnego, rozwinięte na glebach bielicowych i słabo wykształconych. Gatunkiem dominującym jest sosna, zajmująca ok. 90% powierzchni lasów. Przeciętny wiek drzewostanów wynosi 62 lata. Z lasów tych pozyskuje się duże ilości surowca drzewnego. W wyniku zabiegów pielęgnacyjno-ochronnych co roku na powierzchni ok. 100 ha posadzony zostaje nowy las. Najcenniejsze fragmenty drzewostanu, położone w malowniczych dolinach, objęte są ochroną rezerwatową. Należą do nich rezerwaty "Czartowe Pole" i "Szum" leżące na szlaku rowerowym. Szlak przebiega również przez strefę krawędziową Roztocza, wiodąc poprzez malownicze wzniesienia i wsie nowiny, Stanisławów, Szopowe i Majdan Kasztelański do Górecka Kościelnego. Dalej prowadzi do wsi Tarnowola, przecina rzekę Nepryszkę i poprzez las Puszczy Solskiej zawraca do Józefowa.

 

Ciekawe miejsca na trasie

 

Fryszarka - dawna osada w Puszczy Solskiej nad rzeką Sopot. Jej nazwa wywodzi się od "fryszerki"-pieca, w którym prowadzono proces świeżenia surówki, polegający na usuwaniu domieszek z rudy poprzez jej utlenianie. 

Błótko - dawna osada leśna. Miejsce eksploatacji wapienia. W latach 1944-45 funkcjonował tu obóz , w którym NKWD więziło żołnierzy Armii Krajowej.

Rezerwat "Czartowe Pole" - to rezerwat chroniący odcinek rzeki Sopot, w miejscu jej przełomu przez strefę krawędziową Roztocza. Występują tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych odpornych na działanie wody. Dno doliny porastają lasy łęgowe, jedynie na małych wylesionych płatach znajdują się malownicze łąki. Zbocza dolin porasta wilgotny bór sosnowo-świerkowo-jodłowy, przechodzący ku wierzchowinie w bór jodłowy z domieszką sosny i świerka. Występuje tu wiele gatunków interesujących roślin. Rezerwat ciekawy krajobrazowo, z uwagi na ruiny XVIII wiecznej papierni. W rezerwacie jest ścieżka przyrodnicza o długości ok. 1 km(czas przejścia ok. 40 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.

Nowiny - malowniczo położona wieś w gminie Susiec, zmieniająca się obecnie ze wsi rolniczej w wieś o charakterze letniskowym. Odnotowana w kronikach już w 1823 roku jako miejscowość z ponad 400 mieszkańcami, głównie katolikami.

Rezerwat "Nowiny" - to wydzielony na 3,8 ha obszar torfowisk, położony w obniżeniach między wydmami, okresowo zalewany wodą. Na terenie porośniętym roślinnością bagienną i torfowiskową znajdują się między innymi stanowiska grzybienia płn. i rosiczek.

Majdan Sopocki - wieś letniskowa, powstała pod koniec XVII wieku, jako obozowisko drwali leśnych (dawniej tzw. "majdan") nad rzeką Sopot We wsi zachowała się klasycystyczna pounicka cerkiew z 1835 roku, która od 1919 roku do chwili obecnej pełni funkcję świątyni rzymskokatolickiej.

Źródło rzeki Sopot - pomnik przyrody nieożywionej, położony w Husinach na wysokości 293,5 m n.p.m. Jest to źródło podzboczowe, o wydajności około 72l/s, z którego woda wypływa w sposób pulsacyjny.

"Piekiełko" - pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu Kamień(348 m n.p.m.). Składają się na niego jedyne w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Obejmują one izolowane wapienne bloki skalne o różnym kształcie. Rozsypane po wzgórzu skałki są według legendy pozostałościami po niedokończonym piekle. Okoliczni mieszkańcy uważają to wzgórze za miejsce przeklęte, na którym o północy odbywają się sabaty czarownic. W czasie II wojny światowej wapienie były eksploatowane jako materiał do budowy dróg.

Stanisławów - wieś położona w jednym z obniżeń roztoczańskich. Zachowały się w niej ślady dawnego drewnianego budownictwa charakterystycznego dla Roztocza. Wśród zabudowań ciekawe okazałe drzewa i pozostałości starych, przydomowych sadów. W okolicy na trasie rowerowej znajduje się wspaniały punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską.

Górecko Stare - XV-wieczna wioska na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Według rejestru poborowego z 1589 roku istniały tu: mały staw, sadzawka, mały młyn, karczma, browar, winnica i maziarnia, w której wyrabiano smołę i dziegiedź. Podczas II wojny światowej(czerwiec 1943) Niemcy podjęli nieudaną próbę zastąpienia ludności miejscowej osadnikami ukraińskimi. W czerwcu 1944 roku wieś spacyfikowano w odwecie za pomoc okazywaną partyzantom. W odległości 6 km znajduje się Florianka - osada leśna Roztoczańskiego Parku Narodowego ze stajenną hodowlą konika polskiego.

Górecko Kościelne - wieś zwana początkowo Hutą Górecką, założona przez rodzinę Górków
w 1582 roku. W 1593 roku przeszła wraz z Włością Szczebrzeską w posiadanie Zamoyskich. Warto zobaczyć drewniany kościół św. Stanisława - biskupa z XVII wieku, wraz z dwoma kaplicami, wkomponowanymi wraz z drogą krzyżową w aleję pomnikowych dębów. Jedna z kaplic wyposażona w późnorenesansowy ołtarz z pierwszej połowy XVII wieku posiada ołtarz i ambonę w stylu rokokowym. Na pobliskim cmentarzu pomnik powstańców z 1863 roku, a także groby partyzantów z okresu II wojny światowej. Przy parafii istnieje dom noclegowy. Zwiedzanie kapliczek po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu(0...84)687 80 45.

Rezerwat "Szum" - utworzony dla ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową Roztocza. Progi skalne wypreparowane w marglach wapiennych różnej twardości. Nie są one wysokie jednak wywołują charakterystyczny szum wody. Progi skalne nazywane tu praczkami wykorzystywane były dawniej do prania ubrań. W dolinie zachował się niemal dziewiczy las łęgowy i olszowy, stoki porasta bór jodłowy, przechodzący stopniowo w bór sosnowy. W runie wiele gatunków roślin rzadkich i chronionych. Istniejąca ścieżka przyrodnicza ma długość około 1,5 km (czas przejścia około 45 minut). Ścieżka niedostępna dla rowerów.

 

Centralny szlak rowerowy Roztocza (266 km)

 

Uznany w 2009 r. przez „National Geografic Traveler” za jeden z pięciu najlepszych szlaków rowerowych w Polsce. Biegnie wzdłuż osi Roztocza od Kraśnika do Lwowa. W polskiej części z Kraśnika do Hrebennego – 178 km, szlak prowadzi przez najciekawsze przyrodniczo, krajobrazowo i kulturowo miejsca tego regionu. Na jego trasie lub tuż obok znajduje się 5 parków krajobrazowych: Janowski, Szczebrzeszyński, Krasnobrodzki, Puszczy Solskiej i Południowo-Roztoczański, 2 parki narodowe – Roztoczański i Jaworowski, 11 rezerwatów przyrody oraz 6 użytków ekologicznych. W granicach gminy Józefów szlak liczy 16 km i prowadzi: 4,5 km asfaltem przez wsie Górecko Stare i Brzeziny, po czym skręca na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 853 na drogę rowerową i wiedzie nią do Józefowa, Przez Józefów szlak przechodzi ulicami: Słoneczną, Źródlaną, Leśną, Bartoszewskiego, Górniczą i Batalionów Chłopskich, by opuścić gminę Józefów w Hamerni, kierując się przez las drogą gruntową do wsi Nowiny, należącej już do gminy Susiec.

 

Trasa rowerowa do Florianki (13 km)

 

Rozpoczyna się przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego
w Zwierzyńcu, prowadzi obok stawów „Echo” gościńcem Florianieckim (teren RPN) do Górecka Starego przez Floriankę. Florianka to maleńki przysiółek – mieszka w nim zaledwie kilka osób, ale jest znana ze stajennej hodowli zachowawczej konika polskiego oraz polskiej owcy nizinnej odmiany urhuskiej i bydła białogrzbietego. Dla turystów udostępniono ścieżkę dendrologiczną powstałą na bazie szkółek Ordynacji Zamojskiej, eksponującą na powierzchni 3,2 ha 66 gatunków drzew i krzewów, Izbę Leśną z ekspozycją etnograficzną (mieści się tu również informacja turystyczna) i ścieżkę krajobrazową poprowadzoną wierzchowiną z punktem widokowym.

 

Rowerem, pieszo, samochodem...

 

... Można przemierzyć najnowszy szlak przygotowany dla turystów – „Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego” (68 km).
Przy jego opracowywaniu starano się wyeksponować walory geologiczne wybranych miejsc, stąd na jego mapie znajdują się kamieniołomy w Józefowie, Szopowym, Krasnobrodzie, Nowinach; sztolnie w Senderkach; góra „Wapielnia”; rezerwaty „Nad Tanwią” i „Czartowe Pole”, pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim. Każdym z tych miejsc zostało wyposażone w tablice informacyjne, mapy i infrastrukturę umożliwiająca turyście krótki odpoczynek. W ramach szlaku powstały także pawilon geoturystyczny i baszta widokowa w Józefowie, platforma widokową
w kamieniołomach w Nowinach; przebudowano ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne „Nad Tanwią”, „Czartowe Pole” i przy wzgórzu „Kościółek”; zaadaptowano dla potrzeb dydaktycznych stodołę w Hamernii.

 

Rowerostrada przez Józefów

 

W 2015 r. oddano do użytku Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
Tak zwana rowerostrada liczy ok. 2 000 km i przebiega przez 5 województw m.in. przez województwo lubelskie. Wchodzi w skład europejskiego systemu tras rowerowych nazywanego „Eurovelo” o dł. ok. 60 000.  W granicach gminy Józefów, od Górecka Starego szlak pokrywa się z przebiegiem Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza. W Józefowie prowadzi ulicami: Słoneczną, Źródlaną, Leśną, Targową, Nową, Sosnową i Batalionów Chłopskich. Dalej wiedzie drogą rowerową do Hamerni, by z niej  opuścić gminę Józefów, kierując się drogą powiatową do Suśca.

 

WYCIECZKI „SKROJONE NA MIARĘ”

 

Z Józefowa można wykonywać eskapady rowerowe, praktycznie w każdym kierunku. Proponowane trasy charakteryzują się niskim stopniem trudności, a pokonywanie ich może być wspaniałym doświadczeniem zarówno dla całych rodzin jak i samotników, szukających nowych wyzwań i wrażeń.


Ze względu na występowanie na trasie wycieczek odcinków dróg szutrowych, polnych, leśnych
i wykonanych z klińca, zalecamy jazdę rowerem typu MTB lub trekking.


Odległości mierzono od rynku w Józefowie!        

 

1. Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu

 

Jej atuty już znamy (zostały opisane wcześniej). Teraz kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Na 74 km trasy, 49 km stanowi droga asfaltowa, 12,4 km – leśna, miejscami lekko piaszczysta, 12,6 km nawierzchni to szuter lub kliniec. Trasa ze względu na długość, kilka odcinków terenowych i wzniesień należy do dosyć wymagających. Sugerowany kierunek jazdy
i miejsca warte odwiedzenia: Józefów, Fryszarka, Borowe Młyny, Błudek, rezerwat „Czartowe Pole”, Nowiny, Majdan Sopocki, Husiny, wzgórze Kamień, Stanisławów, Górniki, Szopowe, góra Młynarka, Józefów Roztoczański, Majdan Kasztelański, Górecko Stare, Górecko Kościelne, Tarnowola.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):

7,7 km – most na rzece Sopot we Fryszarce; po osadzie w której „fryszowano”, czyli wytapiano surówkę żelaza z rud darniowych, pozostała już tylko nazwa,


9 km – pomnik upamiętniający miejsce stacjonowania partyzanckiego oddziału radzieckiego dowodzonego przez Miszkę Tatara, który zginął w 1943 r. w bitwie o Józefów,


11,7 km – pomnik poświęcony partyzantom poległym w bitwie pod Maziarzami,


18 km – parking przy moście w Borowych Młynach na rzece „Tanew”; wsłuchując się
w szum płynących wód można poddać się urokowi tego miejsca,


26,5 km – Błótko, miejsce kaźni żołnierzy Armii Krajowej dokonanej przez NKWD
i organy „władzy ludowej”,


28 km – rezerwat „Czartowe Pole”, utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym cech krajobrazu malowniczo ukształtowanego odcinka doliny rzeki Sopot z występującymi tu wodospadami i bogatą roślinnością. Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny papierni wybudowanej w 1729 r. przez Ordynację Zamojską, zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 r.,


33 km – zalew rekreacyjny w Majdanie Sopockim; zbiornik o powierzchni 16 ha tworzą  spiętrzone wody rzeki Sopot, (wokół noclegi i gastronomia),

 

38 km – źródła rzeki Sopot, będące pomnikiem przyrody nieożywionej w Husinach,


40 km – pomnik przyrody nieożywionej na wzgórzu „Kamień” nazywany „Piekiełkiem”, na który składają się wapienne bloki skalne z epoki Miocenu,


51 km – góra Młynarka jest wzniesieniem ostańcowym zbudowanym ze skał kenozoicznych, punkt widokowy na Roztocze i Kotlinę Sandomierską, zimą funkcjonuje tu wyciąg narciarski,


58 km – rezerwat „Szum”, utworzony w celu ochrony przełomowego odcinka rzeki Szum przez strefę krawędziową  Roztocza z jej progami skalnymi i bogatą szatą roślinną,


59 km – Górecko Kościelne, śródleśna wieś założona w 1582 r. z wartym obejrzenia  modrzewiowym kościołem z 1767 r., muzeum parafialnym i kapliczką na wodzie, do której prowadzi aleja pomnikowych dębów.

 

2. Śladami Ordynacji Zamojskiej

 

Wycieczka ma 47 km długości. Przez 34 km prowadzi drogą asfaltową, 8 km to nawierzchnia szuter lub kliniec, a 5 km droga leśna, miejscami lekko piaszczysta. Jest to łatwy szlak, z wyjątkiem wyczerpującego 1,5 km podjazdu z Soch do Szozd. Sugerowany kierunek jazdy i miejsca warte odwiedzenia: Józefów, Tarnowola,  Górecko Kościelne, Górecko Stare, Florianka, Zwierzyniec, Sochy, Szozdy, Tereszpol, Brzeziny, Borowina, Józefów. Na wycieczkę wyruszamy w kierunku Biłgoraja ulicą Kościuszki (droga wojewózka) i bezpośrednio za rondem wjeżdżamy na drogę rowerową, którą jedziemy 700 m, po czym z parkingu przy zalewie wędkarskim musimy ponownie wrócić na drogę wojewódzką (tu trzeba zachować szczególną ostrożność). Po 1 km skręcamy w prawo na Panasówkę, a po 1,45 km w lewo do Tarnowoli. Na końcu wsi docieramy do Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej, którą kierujemy się na wprost. Jedziemy nią przez 6 km od Tarnowoli do Górecka Starego, stąd Trasą rowerową do Florianki (13 km) docieramy do  Zwierzyńca. Droga powrotna prowadzi przez 23-kilometrowy odcinek Centralnego szlaku rowerowego Roztocza.

 

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):


8 km – Górecko Kościelne (opis – trasa nr 1),


9 km – rezerwat „Szum” (opis – trasa nr 1),


15 km – Florianka (opis – Trasa rowerowa do Florianki),


21 km – stawy „Echo”; z platformy widokowej można podziwiać piekne widoki, albo spędzić trochę czasu na plażowaniu.


22 km – Zwierzyniec, z XIX wiecznymi klasycystycznymi zabudowaniami Zarządu Ordynacji Zamojskiej, Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, barokowym kościołem na wodzie, browarem z 1806 r.,


25 km – Sochy, wieś spacyfikowana 1.06.1943 r. przez hitlerowców, o tych tragicznych wydarzeniach informuje tablica usytuowana przy cmentarzu,


44 km – torfowisko „Jęzior”, stwierdzono tu występowanie 5 gatunków gadów, 8 gatunków płazów i kilkudziesięciu gatunków ptaków oraz wielu rzadkich okazów roślin.

 

3. Z dala od cywilizacji


Proponowana wycieczka ma długość 49 km, w tym przez 28 km wiedzie drogą asfaltową, 12 km drogą szutrową, a 9 km drogami leśnymi i polnymi. Trasa łatwa z wyjątkiem 3 km odcinka w rezerwacie „Nad Tanwią”. Ponad połowa szlaku wiedzie Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej. Pierwsze 18 km do Borowych Młynów pokonujemy „Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”, dalej, 8 km do „szumów” w rezerwacie „Nad Tanwią”, łącznikowym szlakiem rowerowym (znaki niebieskie) i 3 km „Szlakiem geoturystycznym Roztocza Środkowego”. Tą samą trasą jedziemy z „szumów” do Suśca, po czym w Suścu skręcamy w lewo na „Centralny szlak rowerowy Roztocza”, którym dotrzemy do Józefowa.

 

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):


7,7 km – Fryszarka (opis – trasa nr 1),


9 km – pomnik (opis – trasa nr 1),


11,7 km – pomnik (opis – trasa nr 1),


18 km – parking przy moście w Borowych Młynach (opis – trasa nr 1),


27 km –  „Kościółek” zwany też „Zamczyskiem” w rezerwacie „Nad Tanwią”; piaszczyste wzniesienie o stromych zboczach położone w „widłach” rzek Tanwi i Jelenia,


29 km – szumy w rez. „Nad Tanwią”; na odcinku 400 m rzeki Tanew znajdują się 24 progi skalne, tworzące małe wodospady,


33 km – Susiec, siedziba gminy, miejscowość turystyczna z bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną,


41 km – rezerwat torfowiskowy „Nowiny” utworzony w celu zachowania bogatej roślinności wodnej i torfowiskowej śródleśnych bagien.

 

4. Nad zalew do Majdanu Sopockiego


Najłatwiejsza wycieczka o długości 25 km, w tym 17 km to droga asfaltowa, 3 km brukowana droga rowerowa, 5 km droga leśna. Pierwsze 8 km – w Józefowie ulicami: Bartoszewskiego, Górniczą, Batalionów Chłopskich do Hamerni, a później do Nowin, pokonujemy Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza, który w Nowinach na odcinku 500 m pokrywa się z Trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Trasy rozdzielają się w miejscu zjazdu z drogi asfaltowej na ścieżkę, która z nasypu drogowego wiedzie ku dwóm mostkom na rzece Sopot. Ścieżka biegnie pod wiaduktem kolejowym wzdłuż wartko płynącej rzeki. Kolejne 1,5 km jedziemy leśną drogą, po prawej stronie mając dolinę rzeki Sopot. Z lasu wyjeżdżamy w Majdanie Sopockim, skręcamy w prawo i po 100 m lekko piaszczystej drogi docieramy do tamy na rzece Sopot, której spiętrzone wody tworzą zalew  rekreacyjny. Wokół znajdują się ośrodki wypoczynkowe, baza gastronomiczna i plaża. Kontynuujemy jazdę wracając do miejsca zjazdu w piaszczystą drogę, skręcamy w prawo i po 700 m, na skrzyżowaniu również skręcamy w prawo. Jedziemy 2 km przez Majdan Sopocki, dojeżdżamy do skrzyżowania z Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza, ponownie skręcamy w prawo i wracamy do Hamerni, po lewej stronie mijając rezerwat torfowiskowy Nowiny. W Hamerni kierujemy się na Siedliska, z których drogą rowerową dotrzemy do Józefowa.

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):


8 km – urokliwe miejsce nad rzeką Sopot,


10 km – zalew w Majdanie Sopockim (opis – trasa nr 1),


13 km – rezerwat torfowiskowy „Nowiny” (opis – trasa nr 3).

 

5. Parkiem Krajobrazowym Puszczy Solskiej


Trasa łatwa, ma 30 km. Przez 26 km wiedzie drogą asfaltową, a 4 km jedziemy nawierzchnią szutrową i typu kliniec. To propozycja dla osób, dla których przejechanie całej trasy nr 1 jest trudne do zrealizowania. 22 km wycieczki, od Józefowa do rezerwatu „Czartowe pole”, pokrywa się z trasą rowerową Ziemi Józefowskiej na Roztoczu. Od rezerwatu jedziemy 2 km przez Hamernię i na skrzyżowaniu skręcamy w lewo kierując się „Centralnym szlakiem rowerowym Roztocza” do Józefowa.

 

 

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):


7,7 km  – Fryszarka (opis – trasa nr 1),


9 km – pomnik (opis – trasa nr 1),


11,7 km – pomnik (opis – trasa nr 1),


20,5 km – Błótko (opis – trasa nr 1),


22 km – rezerwat „Czartowe Pole” (opis – trasa nr 1),


22,3 km – stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów dla potrzeb dydaktycznych, udostępniana tylko dla grup, tel. 84-6878005.

 

6. Szlak geoturystyczny Roztocza Środkowego

 

Jego atuty już znamy (zostały opisane wcześniej). Teraz kilka praktycznych informacji dla rowerzystów. Na 68 km trasy 44 km stanowi droga asfaltowa, 20 km droga leśna i gruntowa miejscami lekko piaszczysta, 4 km to nawierzchnia typu szuter lub tłuczeń. To propozycja wycieczki dla wymagających, nie tylko ze względu na długość, ale też wiele podjazdów
i trudne miejscami odcinki terenowe. Proponujemy wyjazd z Józefowa ulicami Kościuszki i Leśną w kierunku Krasnobrodu, później Suśca.

 

Miejsca warte zobaczenia (odległości od punktu startu):


0 km – pawilon geoturystyczny, mieści się przy rynku w Józefowie i pełni funkcję wystawienniczą. W boksach tematycznych są przedstawione walory przyrody nieożywionej Roztocza i eksponaty wykonane z miejscowego kamienia,


0,8 km – ścieżka dydaktyczna i Izba przyrodnicza przy siedzibie Nadleśnictwa Józefów,


2,6 km – pracownia rzeźbiarska w Majdanie Nepryskim,


5,7 km – góra „Młynarka” (opis – trasa nr 1),


9 km – sztolnie w Senderkach, podziemne wyrobiska po eksploatacji piaskowca wapnistego wykorzystywanego do wyrabiania kamieni młyńskich, browarnych i żarna. Sztolnie nie są udostępnione do zwiedzania,


10,5 km – „Szkoła 69”, szkoła z XIX w. zaadaptowana na pub w stylu angielskim. Są tu  organizowane koncerty znanych artystów, m.in. występował Ray Wilson z Genesis,


20 km – zbiornik rekreacyjny w Krasnobrodzie o powierzchni 23 ha z dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczną, plażą i bazą gastronomiczną,


21 km – wieża widokowa i kamieniołom w Krasnobrodzie, gdzie w skałach można znaleźć pozostałości fauny i flory z ery Mezozoicznej (sprzed 60 mln lat),


23 km – zespół klasztorny z XVII w.,


35 km – wzgórze „Wapielnia” najwyższe wzniesienie Roztocza Środkowego – 386 m n.p.m.,


43 km – wieża widokowa,


44 km – Susiec, miejscowość turystyczna z bogatą ofertą noclegową i gastronomiczną,


49 km – szumy w rezerwacie „nad Tanwią” (opis – trasa nr 3),


51 km – „Kościółek” (opis – trasa nr 3),


59 km – platforma widokowa i kamieniołom k. Nowin, gdzie odsłaniają się kenozoiczne (sprzed 20 mln lat) masywne wapienie detrytyczne i drobnoziarniste organodetrytyczne,


61 km – rezerwat „Czartowe Pole” (opis – trasa nr 1),


61,3 km – stodoła zaadaptowana przez Nadleśnictwo Józefów ( opis – trasa nr 5), 


68 km – baszta widokowa i kamieniołom Babia Dolina w Józefowie. W skałach wapiennych sprzed 20 mln lat są widoczne studnie i kominy krasowe oraz muszle różnych gatunków małży.

 

O czym należy pamiętać.


Trasy rowerowe znakowane są w dwu kierunkach
Trasy są dostępne o każdej porze roku, jednak w okresie zimy, wiosny i jesieni przejazd niektórymi odcinkami może być utrudniony ze względu na błoto i śnieg
Szlaki rowerowe są tożsame z "drogami rowerowymi" w myśl "Prawa o ruchu drogowym"
Oznakowanie tras jest prowadzone w sposób ciągły
Piesze szlaki turystyczne są udostępnione dla rowerzystów
Obowiązuje zakaz poruszania się rowerami po ścieżkach poznawczych

 

Wycieczki „skrojone na miarę” opracował i opisał Robert Rabiega, zaś Włodzimierz Sierociuk
nadał ostateczny kształt tekstowi. Autorem „Trasy rowerowej Ziemi Józefowskiej na Roztoczu”,
„Trasy rowerowej do Florianki” i „Centralnego szlaku rowerowego Roztocza” jest Tadeusz Grabowski.