Aktualności

Walne Zgromadzenie - 25 marca 2023 r.

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 25 marca (sobota) o godz. 17-ej w PIEROGARNI JÓZEFOWSKIEJ odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.

Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.


Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2022 roku -  prezes JKR.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok – skarbnik JKR.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2022 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2022 r.,
  e) przyjęcia nowych członków do stowarzyszenia.
 10. Przekształcenie stowarzyszenia zwykłego jakim jest Józefowska Kawaleria Rowerowa  w stowarzyszenie z wpisem do KRS:
  a) powołanie władz stowarzyszenia,
  b) przyjęcie uchwały o ww. przekształceniu stowarzyszenia,
  c) przyjęcie statutu stowarzyszenia, który stanowić będzie załącznik do uchwały.
 11. Omówienie planu działań JKR w 2023 r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

 

<< Wróć do poprzedniej strony