Aktualności

Walne Zgromadzenie - 23 marca 2024 r.

Zarząd Józefowskiej Kawalerii Rowerowej informuje, że 23 marca (sobota) o godz. 17-ej w PIEROGARNI JÓZEFOWSKIEJ odbędzie się walne zgromadzenie (sprawozdawcze) członków stowarzyszenia.
Wobec powyższego uprasza się członków stowarzyszenia o stawiennictwo.

 

Porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania – Prezes JKR.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Wybór przewodniczącego i protokolanta.
 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji  uchwał i wniosków.
 6. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych przez stowarzyszenie w 2023 -  prezes JKR.
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 – skarbnik JKR.
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej z prac komisji nad udzieleniem absolutorium zarządowi.
 9. Przyjęcie uchwał dotyczących:
  a) przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu stowarzyszenia za 2023 r.,
  b) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 r.,
  c) przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej,
  d) udzielenia absolutorium zarządowi za 2023 r.
 10. Omówienie planu działań JKR w 2024 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

 

<< Wróć do poprzedniej strony